Cast
Mitsuo Ando
Black Cross Führer
Jiro Daruma
Daigoro Kumano, Ki Ranger
Baku Hatakeyama
Daita Ooiwa, Ki Ranger
Miki Honda
Haruko Nakamura
Yukio Ito
Kenji Asuka, Mido Ranger
Eri Kanuma
Yoko Kato
Lisa Komaki
Peggy Matsuyama, Momo Ranger
Hiroyuki Konuma
Taro Kato
Naoya Makoto
Tsuyoshi Kaijo, Aka Ranger
Hiroshi Miyauchi
Akira Shinmei, Ao Ranger
Megumi Shiragawa
Tomoko Hayashi
Toshio Takahara
Commander Gonpachi Edogawa
Nobuo Yana
Black Cross Führer

Voice Actors
Shozo Iizuka
General Fire Mountain Mask Magman, General Iron Mask Temujin, Great General Golden Mask
Saiko Kogawa
Gon
Hiroshi Masuoka
Sun Mask, Sunring Mask
Toru Ohira
Narrator
Nobuo Tanaka
Narrator
Eisuke Yoda
General Fire Mountain Mask Magman