Cast
Ryouji Akagi
Ken'ichi Akama, Kenichi Akama, Goggle Red
Sanpei Godai
Futoshi Kijima, Goggle Yellow
Jyunichi Haruta
Junichi Haruta, Kanpei Kuroda, Goggle Black
Chieko Hosoya
Sayuri Yamamoto
Shigeki Ishii
Saburo Aoyama, Goggle Blue
Hidenori Iura
Tatsuya Ueda
Eiichi Kikuchi
Dr. Iguana
Itsuko Kobayashi
Midori Wakagi
Yousuke Naka
Grand Marshal Desmark
Noriko Nakanishi
Bella
Noboru Nakaya
Dr. Hideki Hongo
Kumiko Nishiguchi
Dr. Zazoriya
Megumi Ogawa
Miki Momozono, Goggle Pink
Kazuhiko Ohara
Haruo Shimada
Mariko Oki
Bella
Kumiko Shinho
Beth
Hanae Sugimoto
Akane Aizawa
Toshimichi Takahashi
General Desgiller
Minoru Takeuchi
Makoto Takenaka
Mizuno Tomonori
Daisuke Oyama
Mayumi Yoshida II
Mazurka

Voice Actors
Toru Ohira
Narrator
Eisuke Yoda
Führer Taboo

Crew
Kazushi Hattori
Director
Michio Konishi
Director
Isao Matsumoto
Writer
Kyoko Sagiyama
Writer
Akiyoshi Sakai
Writer
Hirohisa Soda
Writer
Shohei Tojo
Director
Makoto Tsuji
Director
Tomomi Tsutsui
Writer
Minoru Yamada
Director
Junji Yamaoka
Action Director
Yoshi Yoshio
Writer