Cast
Daiki Arioka
Futaro
Kei Horie
Gaku Washio
Naoko Kamio
Copywhite
Noboru Kaneko
Kakeru Shishi
Rei Saito
Duchess Org TsueTsue
Kazuyoshi Sakai
Sotaro Ushigome
Takeru Shibaki
Kai Samezu
Takemi
Tetom
Mio Takeuchi
Sae Taiga
Tetsuji Tamayama
Ogami Tsukumaro, Shirogane

Voice Actors
Daisuke Gori
Ultimate Org Senki
Tetsu Inada
Highness Duke Org Shuten
Hiroshi Masuoka
Gao God, Narrator
Hiromi Nishikawa
Highness Duke Org Rasetsu
Tamotsu Nishiwaki
Highness Duke Org Ura
Koichi Sakaguchi
Duke Org Yabaiba
Hidekatsu Shibata
Highness Duke Org Rasetsu
Eiji Takemoto
Duke Org Rouki

Suit / Stunt Actors
Hirofumi Fukuzawa
Gao Hunter, Gao Muscle, Gao Red, GaoHunter, GaoMuscle, GaoRed
Hirofumi Ishigaki
Others
Naoko Kamio
Gao White, Others
Motokuni Nakagawa
Gao White, Yabaiba, Yabaida
Shunsuke Nakajima
Others
Fumiya Toei
Others