Cast
Mayu Gamou
Camille, Succubus Hells
Tsuyoshi Hayashi
Hoji
Mako Ishino
Swan-san
Yousuke Ito
Sen-chan
Mika Kikuchi
Umeko
Ayumi Kinoshita
Jasmine
Mie Nanamori
Lisa Teagle
Ryuji Sainei
Ban
Tomokazu Yoshida
Tetsu

Voice Actors
Toshio Furukawa
Narrator
Tetsu Inada
Doggie Kruger
Kazuhiko Kishino
Numa-O
Hideaki Kusaka
Shake
Kazuya Nakai
Igaroid, Uniga
Ryusei Nakao
Agent Abrella
Yoshinori Okamoto
Abrella, Ganjaba

Suit / Stunt Actors
Hirofumi Fukuzawa
Deka Base Robo, Deka Red, Gyoku Rou
Yasuhiko Imai
Chou San, Deka Blue, Deka Wing Robo, Deka Wing Robo
Hideaki Kusaka
Deka Master, Deka Ranger Robo, Dekaranger Robo, Doggie Kruger, Doggie Kruger
Yoshinori Okamoto
Abrella, Agent Aburera, Ganjaba
Jiro Okamoto
Igaroid, Uniga
Yuki Ono
Deka Swan, Mime
Yasuhiro Takeuchi
Deka Green, Igaroids

Suit / Stunt Actors
Agent Aburera
Yoshinori Okamoto
Deka Base Robo
Hirofumi Fukuzawa
Deka Blue
Yasuhiko Imai
Deka Break
Eitoku
Deka Bright
Yuichi Hachisuka
Deka Gold
?
Deka Green
Yasuhiro Takeuchi
Koji Mimura
Deka Master
Hideaki Kusaka
Deka Pink
Motokuni Nakagawa
Naoko Kamio
Miho Kojima
Deka Ranger Robo
Hideaki Kusaka
Deka Red
Hirofumi Fukuzawa
Deka Swan
Yuki Ono
Deka Wing Robo
Yasuhiko Imai
Yasuhiko Imai
Deka Yellow
Keiko Hashimoto
Motokuni Nakagawa
Igaroid
Kazuya Nakai
Jiro Okamoto
Succubus
Yuichi Hachisuka